Osobní asistence

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči zavedl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Tento přípěvek je určený také klientům sociálních služeb osobní asistence, pokud je zajišťuje poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona. Příspěvek na péči náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Požádat o něj lze písemnou formou na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III. typu, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. O výši příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Výše příspěvku na péči
Závisí na stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby a na věku žadatele (do 18 let a nad 18 let). Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Nárok na příspěvek na péči (za kalendářní měsíc):

♦ 880 Kč, jde-li o stupeň I. (lehká závislost)

♦ 4 400 Kč, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost)

♦ 8 800 Kč, jde-li o stupeň III. (těžká závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby

– 12 800 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

♦ 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby

– 19 200 Kč u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby

 

Občanské sdružení Melius, z.s. Vám poskytuje potřebné informace v rámci bezplatného základního sociálního poradenství, které slouží k řešení nepříznivé sociální situace