Osobní asistence

Cena za osobní asistenci a základní činnosti

Maximální výše úhrady za níže uvedené zákonem stanovené úkony osobní asistence činí 120 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. V souladu s ustanovením § 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: „Za poskytování osobní asistence (§ 39) hradí klienti úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou“.

Rozsah úkonů - základní činnosti osobní asistence

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 • nákupy a běžné pochůzky,

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.