Občanské sdružení

Melius

Příspěvek na péči


Příspěvek na péči zavedl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Tento přípěvek je určený také klientům sociálních služeb osobní asistence, pokud je zajišťuje poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona. Příspěvek na péči náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Požádat o něj lze písemnou formou na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tzv. obce III. typu, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. O výši příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Výše příspěvku na péči
Závisí na stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby a na věku žadatele (do 18 let a nad 18 let). Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

zákonem č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, byla s účinností od 1.1.2011 snížena výše příspěvku na péči náležící ve stupni I (lehká závislost) pro osoby starší 18 let
z 2 000 Kč na 800 Kč měsíčně.

Nárok na příspěvek na péči (za kalendářní měsíc):

  • 800 Kč, jde-li o stupeň I. - lehká závislost, jestliže osoba starší 18 let z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
  • 4 000 Kč, jde-li o stupeň II. - středně těžká závislost, jestliže osoba starší 18 let z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
  • 8 000 Kč, jde-li o stupeň III. - těžká závislost, jestliže osoba starší 18 let z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
  • 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV. - úplná závislost, jestliže osoba starší 18 let z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

Občanské sdružení Melius Vám poskytuje potřebné informace v rámci bezplatného základního sociálního poradenství, které slouží k řešení nepříznivé sociální situace