Občanské sdružení

Melius

Pro koho je osobní asistence určena

 


Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, jim zajistit důstojné prostředí a zacházení. Okruh osob, pro které je určena osobní asistence Melius:

Cílová skupina klientů

·   osoby s tělesným postižením

·   osoby se zdravotním postižením

·   osoby s kombinovaným postižením

·   osoby s jiným zdravotním postižením

·   senioři

Věková struktura klientů

·    mladí dospělí (19 – 26 let)

·    dospělí (27 – 64 let)

·    mladší senioři (65 – 80 let)

·    starší senioři (nad 80 let)


Občanské sdružení Melius NEMÁ registraci na poskytování služeb osobní asistence pro níže uvedený okruh osob: 

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společenskými nežádoucími jevy
 • etnické menšiny
 • imigranti a azylanti
 • oběti domácího násilí
 • oběti obchodu s lidmi
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • pachatelé trestné činnosti
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • děti kojeneckého věku (do 1 roku) až dorost 18 let