Občanské sdružení

Melius

Nakládání s osobními údaji klientů

 

 

1.    Občanské sdružení Melius, z.s. (dále jen „poskytovatel“) zpracovává povinné osobní údaje klientů a jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti organizace poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

2.    Zpracování osobních údajů poskytovatelem je upraveno vnitřním předpisem poskytovatele. Údaje jsou určeny pouze pro pracovníky poskytovatele, kteří je potřebují pro výkon své činnosti v rámci služby osobní asistence. 

3.    Klient se zavazuje poskytovat úplné, přesné a pravdivé údaje související s poskytováním sociální služby osobní asistence. 

4.    Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje klientů: 

a.  jméno, příjmení, titul, datum narození, údaj o pohlaví a o státní příslušnost; 

b. adresu trvalého bydliště, adresu místa poskytování služby, doručovací adresu, telefonické a emailové kontakty. 

c. údaje o stupni závislosti, zájmech, potřebách a přáních klienta v rozsahu nezbytném k rozhodnutí o poskytování služby osobní asistence, poskytnutí základního sociálního poradenství a poskytování služby osobní asistence; 

d. údaje o obsahu, průběhu, hodnocení, místu a časovém rozsahu služby; 

e. údaje o rizicích souvisejících v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění poskytování osobní asistence; 

f.  kontaktní údaje osob důležitých pro klienta – jméno, příjmení, telefonické a emailové spojení, druh vztahu ke klientovi; 

g. bankovní spojení pro účely úhrad za služby. 

5.    Pokud klient zjistí, že došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na poskytovatele, aby přijal opatření za účelem nápravy. Klient má právo doporučeným dopisem písemně zažádat poskytovatele o výmaz údajů a vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zažádat o nahlédnutí do zpracovávaných osobních údajů, zažádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a zažádat o převod zpracovávaných údajů jinému subjektu.